Κεντρική µονάδα service ηλεκτρικών εργαλείων & µηχανηµάτων

Η Σ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ A.E.B.E. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ TEXNIKO ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ: